ปฏิบัติธรรม

ภาษาอังกฤษ


v practice the dharma
คำอธิบาย: ประพฤติตามคำสอนของศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตามธรรม , เจริญภาวนา
ตัวอย่างประโยค: ผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด