ปฏิบัติตน

ภาษาอังกฤษ


v behave
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตน , กระทำตน
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct oneself
ตัวอย่างประโยค: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง