ปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษ


v minister
ความหมายเหมือนกับ: ปรนนิบัติรับใช้ , ดูแล , ปรนนิบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: look after
ตัวอย่างประโยค: ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
v perform
คำอธิบาย: ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ คำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม , กระทำตาม , ปฏิบัติตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: carry out , execute , implement
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
v observe
คำอธิบาย: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: กระทำตาม , ปฏิบัติตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: abide by , comply with
ตัวอย่างประโยค: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
v behave
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติ , ปฏิบัติตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct