ปฏิทิน

ภาษาอังกฤษ


n calendar
คำอธิบาย: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี
ตัวอย่างประโยค: บริษัทแจกปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า
n calendar
คำอธิบาย: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี
หน่วยนับ: แผ่น, ฉบับ, เล่ม
ตัวอย่างประโยค: พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับหลังวันประกาศสามเดือนตามปฏิทิน