ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ภาษาอังกฤษ


n Declaration of Human Rights
คำอธิบาย: การให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันถึงสิทธิหรืออำนาจอันชอบธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ตัวอย่างประโยค: ประเทศต่างๆ ให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน