ปฏิญญา

ภาษาอังกฤษ


n declaration
คำอธิบาย: การให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , คำสาบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: vow , agreement , pledge , promise
ตัวอย่างประโยค: นานาประเทศได้เข้าร่วมกันตกลงทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน