ปฏิคม

ภาษาอังกฤษ


n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก , ผู้ดูแลต้อนรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: host , hostess , steward , stewardess , welcomer
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
n receptionist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก , ผู้ดูแลต้อนรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: entertainer , hostess
ตัวอย่างประโยค: หล่อนได้รับหน้าที่เป็นปฏิคม