ปฏิกิริยาเคมี

ภาษาอังกฤษ


n chemical reaction
คำอธิบาย: การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่ทำปฏิกิริยากัน
ตัวอย่างประโยค: การทำงานของเซลล์อาศัยปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนมากมายหลายอย่าง