ปฏิกิริยาข้างเคียง

ภาษาอังกฤษ


n side reaction
คำอธิบาย: ผลอื่นๆ ที่เกิดสนองตามหลังมา
ความหมายเหมือนกับ: ผลข้างเคียง
ตัวอย่างประโยค: หากกินยานี้ติดต่อกันนานเกินไปจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงจากการใช้ยา