ปฏิกิริยา

ภาษาอังกฤษ


n reaction
ความหมายเหมือนกับ: การตอบรับ , การตอบสนอง , ผลสะท้อน
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ
n reaction
ความหมายเหมือนกับ: แรงโต้ตอบ , การตอบสนอง , การตอบรับ , แรงสะท้อน , ผลสะท้อน
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ