ปฏิการะ

ภาษาอังกฤษ


n gratitude
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิการ , แทนคุณ , ทดแทน , ชดเชย , การสนองคุณ , การตอบแทนคุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: appreciation , repaying a kindness
คำตรงข้าม: อุปการะ , อุปการคุณ
n repairing
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิการ , ชดเชย , แก้ไข , การซ่อมแซม
คำที่เกี่ยวข้อง: reparation , atonement , amends