ปฏิกรณ์

ภาษาอังกฤษ


n reactor
คำอธิบาย: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำ เสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องปฏิกรณ์ , เตาแยกปรมาณู
คำที่เกี่ยวข้อง: atomic pile , chain reactor , nuclear reactor
ตัวอย่างประโยค: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อ สาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ