ปกเกล้าปกกระหม่อม

ภาษาอังกฤษ


n Your Majesty the King
คำที่เกี่ยวข้อง: form of address used when speaking to the royalty
ตัวอย่างประโยค: ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก