ปกหนังสือ

ภาษาอังกฤษ


n cover
ความหมายเหมือนกับ: ปก
คำที่เกี่ยวข้อง: book-cover , book jacket , dust cover , binding or cover of a book