ปกครอง

ภาษาอังกฤษ


v govern
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , คุ้มครอง , บริหาร , ดำเนินงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , administer , administrate
ตัวอย่างประโยค: กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย