บ้านเมือง

ภาษาอังกฤษ


n country
คำอธิบาย: ประเทศชาติที่อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: ชาติ , ชาติบ้านเมือง , ประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: state , nation
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุข ประชาชนก็พลอยมีความสุขอิ่มเอิบกันทั่วหน้า