บีบเคล้น

ภาษาอังกฤษ


v caress
ความหมายเหมือนกับ: เคล้น
คำที่เกี่ยวข้อง: fondle , stroke , roll and rotate with the hand , massage (in a circular motion)