บางขณะ

ภาษาอังกฤษ


adv sometimes
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางเวลา , บางช่วง , บางคราว , บางครั้ง
ตัวอย่างประโยค: ในร่างกายของคนเรา มีโรคภัยเกิดอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าบางขณะจะยังไม่แสดงอาการออกมาก็ตาม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top