บัญญัติ

ภาษาอังกฤษ


n regulation
คำอธิบาย: ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ข้อกำหนด , ข้อบังคับ
คำที่เกี่ยวข้อง: act , law , decree
ตัวอย่างประโยค: เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ
v legislate
คำอธิบาย: ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด , ออกกฎ
คำที่เกี่ยวข้อง: enact , decree , lay down , formulate
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลบัญญัติกฎหมายห้ามสูบฝิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว