บังเกิด

ภาษาอังกฤษ


v originate
ความหมายเหมือนกับ: เกิดขึ้น , มีขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: arise
ตัวอย่างประโยค: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
v occur
ความหมายเหมือนกับ: เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: happen , take place
ตัวอย่างประโยค: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน

คำที่มี "บังเกิด" ในคำ


บังเกิดผล v succeed
ความหมายเหมือนกับ: เกิดผล , สำเร็จ , เป็นผล
คำตรงข้าม: ไม่สำเร็จ , ไม่เกิดผล , ไม่ได้ผล
ตัวอย่างประโยค: ความพยายามของผมเริ่มบังเกิดผลบ้างแล้ว

ผู้บังเกิดเกล้า n parents
คำอธิบาย: ผู้ให้กำเนิด
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บุพการี , บิดามารดา
ตัวอย่างประโยค: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า

การบังเกิด n happening
ความหมายเหมือนกับ: การเกิด

การบังเกิด n birth
ความหมายเหมือนกับ: อุบัติ , กำเนิด

การบังเกิด n occurrence
ความหมายเหมือนกับ: การกำเนิด , การเกิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top