บัง

ภาษาอังกฤษ


v conceal
คำอธิบาย: ปกปิดไม่ให้เห็น หรือไม่ให้รู้
ความหมายเหมือนกับ: ปิด , บดบัง , ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hide , gloss over , cover up
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ช่วยกันบังความผิดมีโทษถึงขั้นให้ออก
v shade
คำอธิบาย: กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
ความหมายเหมือนกับ: กำบัง , กัน , กั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: shelter , screen , cover , hide from view
คำตรงข้าม: เปิดเผย , แสดง
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน