บอกทาง

ภาษาอังกฤษ


v direct the way
คำที่เกี่ยวข้อง: show someone the way , guide