บวก

ภาษาอังกฤษ


v append
ความหมายเหมือนกับ: เติม , เสริม , เพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: annex , attach , mix with , add
v carry (a number)
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , รวม
v add
ความหมายเหมือนกับ: รวบรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: total

คำที่มี "บวก" ในคำ


บวกลบคูณหาร v compute
ความหมายเหมือนกับ: คิดเลข , คำนวณ
ตัวอย่างประโยค: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข

บวกลบคูณหาร v consider
ความหมายเหมือนกับ: คิด , พิจารณา
ตัวอย่างประโยค: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป

แง่บวก adj positive
คำอธิบาย: ในด้านดี
ความหมายเหมือนกับ: แง่ดี
คำตรงข้าม: แง่ลบ
ตัวอย่างประโยค: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ

ขั้วบวก n anode
คำอธิบาย: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง
หน่วยนับ: ขั้ว
ความหมายเหมือนกับ: ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน , ขั้วปฏิฐาน
คำตรงข้าม: ขั้วลบ
ตัวอย่างประโยค: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน

ผลบวก n sum
คำอธิบาย: ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มจำนวน
ตัวอย่างประโยค: การหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีที่สำคัญ

ไอออนบวก n cation
ความหมายเหมือนกับ: แคตไอออน

ติดบวก v be in surplus
คำอธิบาย: เพิ่มจำนวน (ใช้เฉพาะการบัญชี)
ตัวอย่างประโยค: บัญชีติดบวกขึ้นมากกว่าไตรมาสที่แล้ว

การบวก n combination
ความหมายเหมือนกับ: การรวม , การเพิ่ม , การเสริม , การเติม , การเพิ่มเติมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top