บริโภค

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน
คำที่เกี่ยวข้อง: take , partake , consume
v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , รับประทาน , รับประทาน , รับทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: consume , take , have

คำที่มี "บริโภค" ในคำ


ตลกบริโภค v be a joke for eating
คำอธิบาย: ทำตลกโปกฮาผสมผเสเพื่อหวังผลจะได้กินฟรี, ทำทีเล่นเพื่อหลอกกิน
ความหมายเหมือนกับ: หลอกกิน
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบทำตลกบริโภคเพื่อกินฟรีเป็นประจำ

เครื่องอุปโภคบริโภค n consumer goods
คำอธิบาย: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้
ความหมายเหมือนกับ: ของกินของใช้
คำตรงข้าม: สินค้าที่ใช้ในการลงทุน
ตัวอย่างประโยค: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ

ผู้บริโภค n consumer
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ซื้อ , ลูกค้า , ผู้ใช้
คำตรงข้าม: ผู้ผลิต
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง

พฤติกรรมผู้บริโภค n consumer behaviour

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค n Office of the Consumer Protection Board

ของบริโภค n eatables
ความหมายเหมือนกับ: ของกินค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top