บริหารงาน

ภาษาอังกฤษ


v administrate
ความหมายเหมือนกับ: บริหาร , ดำเนินงาน , ดูแลงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: manage , administer , direct
ตัวอย่างประโยค: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท

คำที่มี "บริหารงาน" ในคำ


ผู้บริหารงาน n executive
คำอธิบาย: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540

การบริหารงานบุคคล n personnel management
ความหมายเหมือนกับ: การจัดการงานบุคคล
ตัวอย่างประโยค: การบริหารงานบุคคลในสังคมตำรวจไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำรวจบางพวกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนนำเงินมาซื้อหาตำแหน่งกันอย่างกว้างขวางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top