บริหาร

ภาษาอังกฤษ


v administrate
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินงาน , ดูแลงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: manage , administer , direct
v work
ความหมายเหมือนกับ: ทำงาน , ทำ , ดำเนินงาน , จัดการ
v govern
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , คุ้มครอง , ดำเนินงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , administer , administrate
v exercise
คำที่เกี่ยวข้อง: exercise one´s body
v administer
ความหมายเหมือนกับ: จัดการ , สั่งการ
คำที่เกี่ยวข้อง: direct things , be in charge , govern