บรรลุผล

ภาษาอังกฤษ


v succeed
ความหมายเหมือนกับ: เป็นผล , สัมฤทธิ์ผล
คำที่เกี่ยวข้อง: be a success , accomplish
v achieve
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ , สัมฤทธิ์ผล
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplish
v be effective
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ , รุ่งเรือง , ได้ผลสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: work
v succeed
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ , ประสบผล
คำที่เกี่ยวข้อง: achieve , accomplish