บรรลุ

ภาษาอังกฤษ


v attain
ความหมายเหมือนกับ: ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: achieve , accomplish , reach , gain , get , obtain , acquire
v reach
ความหมายเหมือนกับ: บรรลุจุดหมาย , ลุ
คำที่เกี่ยวข้อง: arrive , get to

คำที่มี "บรรลุ" ในคำ


บรรลุเป้าหมาย v achieve
คำอธิบาย: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ
คำตรงข้าม: ล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ

บรรลุนิติภาวะ v become one´s legal age
คำอธิบาย: มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้ สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง เช่น บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือโดยการสมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว
ตัวอย่างประโยค: เขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยต้องให้ฝ่ายมารดาเป็นผู้ดูแล

บรรลุผล v succeed
ความหมายเหมือนกับ: เป็นผล , สัมฤทธิ์ผล

บรรลุผล v achieve
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ , สัมฤทธิ์ผล

บรรลุผล v be effective
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ , รุ่งเรือง , ได้ผลสำเร็จ

บรรลุจุดหมาย v reach
ความหมายเหมือนกับ: ลุ , บรรลุ

บรรลุผล v succeed
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ , ประสบผล

การบรรลุเป้าหมาย n achievement
คำอธิบาย: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: การประสบผลสำเร็จ , การประสบความสำเร็จ , การสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา

การบรรลุผล n success
ความหมายเหมือนกับ: ผลสัมฤทธิ์ , ความสำเร็จ

การบรรลุ n achievement
ความหมายเหมือนกับ: ความสำเร็จค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top