บรรยาย

ภาษาอังกฤษ


v describe
คำอธิบาย: ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง
ความหมายเหมือนกับ: เล่า , ชี้แจง , อธิบาย , นำเสนอ
คำที่เกี่ยวข้อง: narrate , lecture , recite
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง