บรรดาศักดิ์

ภาษาอังกฤษ


n rank of nobility
ความหมายเหมือนกับ: ยศ
คำที่เกี่ยวข้อง: title
n rank
ความหมายเหมือนกับ: ยศถาบรรดาศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: title , status , prestige , splendour , station , position , distinction , nobility , class , caste , dignity
n rank of nobility
ความหมายเหมือนกับ: วรรณะ , ยศ , ระดับ , ตำแหน่ง , สถานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: order of precedence , aristocratic