น.สพ.

ภาษาอังกฤษ


n veterinary medicine
ความหมายเหมือนกับ: นายสัตวแพทย์