น.บ.

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Civil Law
ความหมายเหมือนกับ: นิติศาสตรบัณฑิต
คำที่เกี่ยวข้อง: B.C.L.