น้ำใจ

ภาษาอังกฤษ


n kindness
คำอธิบาย: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ , ความมีน้ำใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit , heart , thoughtfulness
ตัวอย่างประโยค: เขามีน้ำใจเสมอไม่ว่าจะกับใครๆ ก็ตาม