น้ำเลี้ยงตา

ภาษาอังกฤษ


n vitreous body
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเลี้ยงลูกตา , น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา
คำที่เกี่ยวข้อง: vitreous humor
ตัวอย่างประโยค: โรคต้อหินเกิดขึ้นเพราะน้ำเลี้ยงตาไหลผ่านตรงบริเวณมุมม่านตาไม่สะดวก