น้ำอ้อย

ภาษาอังกฤษ


n sugarcane
ความหมายเหมือนกับ: อ้อย