น้ำหมึก

ภาษาอังกฤษ


n ink
คำอธิบาย: น้ำสีที่ใช้จุ่มปากกาเขียน
ความหมายเหมือนกับ: หมึก
ตัวอย่างประโยค: ผู้พ่นสีใช้วิธีการพ่นหยดหมึกแทนการใช้ผ้าหมึกพิมพ์โดยการบังคับหยดน้ำหมึกให้ลงในตำแหน่งที่ต้องการ