น้ำยาง

ภาษาอังกฤษ


n latex
คำอธิบาย: ของเหลวและเหนียวที่ไหลออกจากแผลของต้นไม้บางอย่าง
ตัวอย่างประโยค: การทำกาวเทียมในปัจจุบันไม่ใช้น้ำยางจากธรรมชาติแล้ว