น้ำพระพิพัฒน์สัตยา

ภาษาอังกฤษ


n consecrated water
คำอธิบาย: น้ำที่ดื่มในเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของคณะรัฐมนตรี