น้ำประปา

ภาษาอังกฤษ


n water supply
คำอธิบาย: น้ำที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำก๊อก , ประปา
คำที่เกี่ยวข้อง: tap water , city hydrant water
ตัวอย่างประโยค: น้ำประปาในช่วงนี้จะไหลอ่อน เพราะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ