น้ำบ่อหน้า

ภาษาอังกฤษ


n expectancy
ความหมายเหมือนกับ: ความหวัง , ที่คาดหวัง , เป้าหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: hope , prospect , likelihood