น้ำตาลเมา

ภาษาอังกฤษ


n palm wine
คำอธิบาย: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: toddy , rice liquor , fermented palm juice
ตัวอย่างประโยค: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล