น้ำขาว

ภาษาอังกฤษ


n rice wine
คำอธิบาย: น้ำเมาชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งคลุกกับแป้งเหล้าซึ่งเป็นเชื้อ หมักไว้จนมีน้ำขุ่นขาว
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเมา , อุ , สาโท , น้ำตาลเมา
ตัวอย่างประโยค: งานบุญคราวนี้มีแต่น้ำขาวที่ชาวบ้านทำขึ้นเอง