น้ำกลั่น

ภาษาอังกฤษ


n distilled water
คำอธิบาย: น้ำจากเครื่องกลั่นเป็นไอ เมื่อลอยกระทบหลอดเย็น ก็กลับเป็นน้ำอีก
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ กลั่นให้มีความบริสุทธิ์จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม