น้ำกร่อย

ภาษาอังกฤษ


n brackish water
คำอธิบาย: น้ำจืดปนน้ำเค็ม
ตัวอย่างประโยค: น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นน้ำกร่อยที่ต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top