น้าว

ภาษาอังกฤษ


v bend
คำอธิบาย: เหนี่ยวลง, ดึงจนโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: โน้ม , โก่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: draw , curve , crook back
ตัวอย่างประโยค: เขาน้าวคันศรจนสายขาด