น้อมไหว้

ภาษาอังกฤษ


v salute
ความหมายเหมือนกับ: ประณม , ปณต , ปณม , ปณาม , ไหว้ , วันทา
คำที่เกี่ยวข้อง: greet , pay obeisance to , pay respect to
v pay obeisance
ความหมายเหมือนกับ: ประนมหัตถ์ , ประนมกร , ประณต , กระพุ่มมือ , พนมมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: put one´s palm together to salutation , put one´s palms together in worship , raise both hands up palm against palm