น้อมตัว

ภาษาอังกฤษ


v bow
ความหมายเหมือนกับ: โน้ม , ค้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: bend , lower , bob , droop , stoop
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรน้อมตัวลงเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่