น้องเพล

ภาษาอังกฤษ


n almost 11 o´clock
คำอธิบาย: ช่วงเวลาก่อนเพลระหว่าง 10 นาฬิกา ถึง 11 นาฬิกา