น่าเวทนา

ภาษาอังกฤษ


v be pathetic
ความหมายเหมือนกับ: น่าสงสาร , น่าเศร้า , น่าอนาถ , น่าสังเวช
คำที่เกี่ยวข้อง: be poor , be pitiable , be distressing , be sad
ตัวอย่างประโยค: ภาพเด็กที่ถูกพ่อแม่บังคับให้ขอทานเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็น