น่าเคารพนับถือ

ภาษาอังกฤษ


v be respectable
คำอธิบาย: สมควรจะให้ความเคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง: be honorable
ตัวอย่างประโยค: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศ แล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่